top of page

Protecció de Dades i Política de Privacitat

1. Política de privacitat

 

Núria Conangla informa als usuaris sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris. En aquest sentit, Núria Conangla garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el compliment dels requisits legals estipulats en el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016. L'ús d'aquest formulari implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

 

 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

 

Núria Conangla té el deure d'informar els usuaris del seu formulari sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o a l'omplir els formularis. En aquest sentit, Núria Conangla serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

 

Al seu torn, Núria Conangla informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades demanades contempla: l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats com la gestió de les col·laboracions i els patrocinis.

 

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

 

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del formulari de Núria Conangla i, per tant, tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers interns per Núria Conangla.

 

 

3. Comunicació d'informació a tercers

 

Núria Conangla informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Núria Conangla disposi del consentiment exprés de l'usuari.

 

 

4. Drets dels usuaris

 

La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

 

D'aquesta manera, les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Núria Conangla. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

 

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça de correu electrònic: nuria@nuriaconangla.com. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

 

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

bottom of page